Dłużnik

Informacje dla dłużnika

 

Wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych można dokonywać w formie gotówkowej w toku czynności egzekucyjnych bądź w kasie Kancelarii czynnej w godzinach urzędowania Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

58 1600 1169 1815 7371 5000 0001

SWIFT: PPABPLPKXXX

Uwaga: Dokonując wpłaty zawsze należy podać sygnaturę akt komorniczych (KM/KMS/KMP/KMN) oraz imię i nazwisko albo nazwę dłużnika. Wpłat można dokonywać również w kasie w godzinach otwarcia kancelarii.

Z uwagi na z ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mail są bardzo ogólnikowe. Kontaktując się z Kancelarią należy posługiwać się sygnaturą akt komorniczych oraz danymi dłużnika. Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Zgodnie z art.762 kodeksu postępowania cywilnego dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny (do 2 000 złotych). Nadto, w przypadku zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Jeśli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dłużnika do złożenia wyjaśnień w trybie art. 801 kodeksu postępowania cywilnego. Dłużnik ma obowiązek złożenia wyjaśnień w zakresie posiadanego majątku.